blocker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blocker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blocker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blocker.

Từ điển Anh Việt

 • blocker

  xem block

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blocker

  * kỹ thuật

  khuôn rèn thô

  rãnh dập thô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blocker

  a football player whose responsibility is to block players attempting to stop an offensive play

  a class of drugs that inhibit (block) some biological process

  Synonyms: blocking agent