pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley.

Từ điển Anh Việt

 • pulley

  /'puli/

  * danh từ

  cái ròng rọc

  * ngoại động từ

  kéo bằng ròng rọc

  mắc ròng rọc vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulley

  * kỹ thuật

  bánh đai truyền

  bánh răng

  bệ máy

  hê ròng rọc

  nâng bằng ròng rọc

  palăng

  puli

  ròng rọc

  thân máy

  vật hình đĩa

  vòng đệm

  vòng đệm dẹt

  xây dựng:

  bánh vẹt (xe điện)

  kéo bằng ròng rọc

  toán & tin:

  ròng rọc, bánh trớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pulley

  a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope

  Synonyms: pulley-block, pulley block, block