pulley block ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley block ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley block ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley block ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley block ratio

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tỉ lệ hệ ròng rọc