pulley sheave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley sheave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley sheave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley sheave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley sheave

    * kỹ thuật

    puli

    ròng rọc