pulley, driving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley, driving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley, driving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley, driving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley, driving

    * kỹ thuật

    ròng rọc kéo