pulley, fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley, fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley, fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley, fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley, fan

    * kỹ thuật

    ròng rọc quạt gió