pulley ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley ratio

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ số truyền động puli