pulley block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulley block

  * kỹ thuật

  hệ puli

  hệ thống ròng rọc

  khối puli

  khối ròng rọc

  palăng

  ròng rọc

  ròng rọc nâng

  ròng rọc và puli

  giao thông & vận tải:

  bộ puli (dụng cụ trên boong)

  xây dựng:

  múp

  toán & tin:

  múp, palăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pulley block

  Similar:

  pulley: a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope

  Synonyms: pulley-block, block