pulley brace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley brace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley brace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley brace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley brace

    * kỹ thuật

    bộ ròng rọc