pulley crowning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley crowning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley crowning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley crowning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley crowning

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ vồng của bánh đai