pulley stile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley stile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley stile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley stile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley stile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đố puli

    trụ cửa có con lăn