pulley turning lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley turning lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley turning lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley turning lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley turning lathe

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy tiện bánh đai