pulley block hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley block hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley block hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley block hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley block hook

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    móc ròng rọc