pulley tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley tack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley tack

    * kỹ thuật

    palăng nâng