pulley wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulley wheel

  * kỹ thuật

  bánh răng

  puli

  ròng rọc

  vật hình đĩa

  vòng đệm

  vòng đệm dẹt

  hóa học & vật liệu:

  bánh puli

  bánh ròng rọc