pulley tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô lỗ mayơ của puli