pulley (facing) cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley (facing) cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley (facing) cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley (facing) cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley (facing) cement

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    keo phủ mặt puli