pulley lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley lathe

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy tiện bánh đai