block copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block copy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block copy

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bản sao chép khối

    sao chép khối