blockader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockader.

Từ điển Anh Việt

  • blockader

    xem blockade