blockwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blockwork

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khối đúc lớn