block mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ khối