block glue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block glue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block glue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block glue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block glue

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    keo tấm