block off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block off

    * kỹ thuật

    phong tỏa

Từ điển Anh Anh - Wordnet