bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bar.

Từ điển Anh Việt

 • bar

  /bɑ:/

  * danh từ

  barơ (đơn vị áp suất)

  * danh từ

  thanh, thỏi

  a bar of chocolate: thanh sôcôla

  a bar of gold: thỏi vàng

  chấn song; then chắn (cửa)

  vật ngáng; cái ngáng đường (để thu thuế)

  cồn cát ngầm (ở cửa sông hay hải cảng)

  vạch ngang (ở trên huy chương)

  vạch đường kẻ

  there was a bar of red across the western sky: có một vạch sáng đỏ trên trời về phía tây

  (âm nhạc) gạch nhịp; nhịp

  (kỹ thuật) thanh, cần

  (thể dục,thể thao) xà

  bars: xà kép

  (pháp lý) sự kháng biện

  (pháp lý) vành móng ngựa, toà

  to be tried at [the]: bị xử tại toà

  the bar of public opinion: toà án dư luận

  (the bar) nghề luật sư

  to be called to the bar; to go to the bar: trở thành luật sư

  to read for the bar: học luật (để ra làm luật sư)

  quầy bán rượu

  sự trở ngại, sự cản trở (về tinh thần)

  * ngoại động từ

  cài, then (cửa)

  chặn (đường...), ngăn cản

  vạch đường kẻ

  cấm, cấm chỉ

  (từ lóng) ghét, không ưa (một người, một thói quen)

  (pháp lý) kháng biện

  to bar in

  chặn (cửa) không cho ra

  to bar out

  chặn (cửa) không cho vào

  * giới từ

  trừ, trừ ra

  bar unforesner uncumstances: trừ những trường hợp bất thường

  bar one: trừ một

  bar nome: không trừ một ai

 • bar

  (Tech) thanh, băng dải; dấu; barơ (đơn vị áp suất)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bar

  * kinh tế

  tấm

  tảng

  thanh

  thỏi

  * kỹ thuật

  bãi ngầm

  cấm chỉ

  cần khoan

  cấu kiện

  chắn

  dầm

  dao nghiền

  đòn

  đường truyền chính

  gạch ngang

  gióng cửa

  khối

  ngưỡng đáy

  nhịp

  mia

  phiến

  rầm

  ray dẫn điện

  súc

  tay đòn

  thân trụ

  thanh cốt thép

  then cửa

  thước đo

  thước thanh

  trở ngại

  xà

  xà ngang

  cơ khí & công trình:

  bãi ngầm (lòng sông)

  mia trắc địa

  dệt may:

  băng sợi ngang

  giao thông & vận tải:

  cồn cát (địa lý)

  xây dựng:

  dầm nhỏ

  đê cát chắn (ở sông, biển)

  gạch chữ nhật

  then (khóa)

  tiệm rượu

  điện lạnh:

  dấu gạch

  toán & tin:

  gạch phân số

  thanh dầm

  hóa học & vật liệu:

  giá kiểu thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bar

  a counter where you can obtain food or drink

  he bought a hot dog and a coke at the bar

  a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon

  there were bars in the windows to prevent escape

  an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal

  it was an excellent kick but the ball hit the bar

  (meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per square centimeter

  unfortunately some writers have used bar for one dyne per square centimeter

  a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore

  the boat ran aground on a submerged bar in the river

  a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises

  a heating element in an electric fire

  an electric fire with three bars

  (law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried

  spectators were not allowed past the bar

  prevent from entering; keep out

  He was barred from membership in the club

  Synonyms: debar, exclude

  secure with, or as if with, bars

  He barred the door

  Antonyms: unbar

  Similar:

  barroom: a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter

  he drowned his sorrows in whiskey at the bar

  Synonyms: saloon, ginmill, taproom

  measure: musical notation for a repeating pattern of musical beats

  the orchestra omitted the last twelve bars of the song

  prevention: the act of preventing

  there was no bar against leaving

  money was allocated to study the cause and prevention of influenza

  legal profession: the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction

  he was admitted to the bar in New Jersey

  Synonyms: legal community

  stripe: a narrow marking of a different color or texture from the background

  a green toad with small black stripes or bars

  may the Stars and Stripes forever wave

  Synonyms: streak

  cake: a block of solid substance (such as soap or wax)

  a bar of chocolate

  browning automatic rifle: a portable .30 caliber automatic rifle operated by gas pressure and fed by cartridges from a magazine; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War

  barricade: render unsuitable for passage

  block the way

  barricade the streets

  stop the busy road

  Synonyms: block, blockade, stop, block off, block up

  banish: expel, as if by official decree

  he was banished from his own country

  Synonyms: relegate