streak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streak.

Từ điển Anh Việt

 • streak

  /stri:k/

  * danh từ

  đường sọc, vệt

  black with red streaks: màu đen sọc đỏ

  streak of light: một vệt sáng

  streak of lightning: tia chớp

  like a streak of lightning: nhanh như một tia chớp

  vỉa

  tính, nét, nết, chất

  he has a streak of humour in him: ở anh ta có cái nét hài hước

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hồi, thời kỳ, cơn

  a long streak of bad luck: thời kỳ dài gặp vận rủi

  like a streak

  (thông tục) nhanh như chớp

  the silver streak

  biển Măng-sơ

  * ngoại động từ ((thường) động tính từ quá khứ)

  làm cho có đường sọc, làm cho có vệt

  face streaked with tears: mặt đầy nước mắt chảy thành vệt

  white marble streaked with red: cẩm thạch trắng có vân đỏ

  * nội động từ

  thành sọc, thành vệt

  thành vỉa

  đi nhanh như chớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • streak

  an unbroken series of events

  had a streak of bad luck

  Nicklaus had a run of birdies

  Synonyms: run

  a distinctive characteristic

  he has a stubborn streak

  a streak of wildness

  a sudden flash (as of lightning)

  move quickly in a straight line

  The plane streaked across the sky

  run naked in a public place

  Similar:

  stripe: a narrow marking of a different color or texture from the background

  a green toad with small black stripes or bars

  may the Stars and Stripes forever wave

  Synonyms: bar

  mottle: mark with spots or blotches of different color or shades of color as if stained

  Synonyms: blotch