blotch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blotch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blotch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blotch.

Từ điển Anh Việt

 • blotch

  /blɔtʃ/

  * danh từ

  nhọt sưng tấy, chỗ sưng tấy (trên da)

  vết (mực, sơn...)

  (từ lóng) giấy thấm

  * ngoại động từ

  làm bẩn, bôi bẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blotch

  * kỹ thuật

  dệt may:

  đốm vết

  hoa văn nền

  nền in hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blotch

  an irregularly shaped spot

  Synonyms: splodge, splotch

  Similar:

  mottle: mark with spots or blotches of different color or shades of color as if stained

  Synonyms: streak