blotchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blotchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blotchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blotchiness.

Từ điển Anh Việt

  • blotchiness

    xem blotch