stripe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stripe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stripe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stripe.

Từ điển Anh Việt

 • stripe

  /straip/

  * danh từ

  sọc, vằn

  black with a red stripe: đen có đường sọc đỏ

  (quân sự) quân hàm, lon

  to get a stripe: được đề bạt, được thăng cấp

  to lose a stripe: bị hạ cấp

  (số nhiều) (thông tục) con hổ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) loại

  a man of that stripe: người loại ấy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stripe

  * kỹ thuật

  băng

  dải

  đường sọc sợi ngang

  đường vân

  sọc

  vạch

  vằn sợi

  vệt

  vệt tách sợi

  xây dựng:

  đường sọc

  dệt may:

  sọc sợi

  vệt sô sợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stripe

  a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military rank or length of service

  a kind or category

  businessmen of every stripe joined in opposition to the proposal

  a narrow marking of a different color or texture from the background

  a green toad with small black stripes or bars

  may the Stars and Stripes forever wave

  Synonyms: streak, bar

  mark with stripes

  Similar:

  band: an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material

  Synonyms: banding

  chevron: V-shaped sleeve badge indicating military rank and service

  they earned their stripes in Kuwait

  Synonyms: stripes, grade insignia