striped bass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striped bass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striped bass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striped bass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • striped bass

    caught along the Atlantic coast of the United States

    Synonyms: striper

    marine food and game fish with dark longitudinal stripes; migrates upriver to spawn; sometimes placed in the genus Morone

    Synonyms: striper, Roccus saxatilis, rockfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).