striper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • striper

  a serviceman who wears stripes on the uniform to indicate rank or years of service

  he's a four-striper

  Similar:

  striped bass: caught along the Atlantic coast of the United States

  striped bass: marine food and game fish with dark longitudinal stripes; migrates upriver to spawn; sometimes placed in the genus Morone

  Synonyms: Roccus saxatilis, rockfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).