grade insignia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grade insignia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grade insignia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grade insignia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grade insignia

    Similar:

    chevron: V-shaped sleeve badge indicating military rank and service

    they earned their stripes in Kuwait

    Synonyms: stripe, stripes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).