grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grade.

Từ điển Anh Việt

 • grade

  /greid/

  * danh từ

  (toán học) Grát

  cấp bậc, mức, độ; hạng, loại; tầng lớp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm, điểm số (của học sinh)

  to make the grade: đạt đủ điểm, đủ trình độ; thành công, thắng lợi

  lớp (học)

  the fourth grade: lớp bốn

  dốc; độ dốc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  on the up grade: lên dốc

  on the down grade: xuống dốc

  movement is on the up grade: phong trào đang phát triển, phong trào đang theo hướng đi lên

  (nông nghiệp) giống súc vật cải tạo (do lai giống địa phương với giống tốt hơn)

  * ngoại động từ

  sắp, xếp, lựa; phân loại, chia loại; phân hạng

  to grade milk: phân loại sữa

  graded by size: chia theo cỡ

  sửa (độ dốc) thoai thoải

  tăng lên

  ((thường) + up) lai cải tạo (lai một giống tốt hơn)

  (nghệ thuật) đánh nhạt dần (màu sắc)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thay đổi dần dần; sắp xếp theo mức độ tăng

 • grade

  lớp, bậc, hạng; giá trị của các hàm phân phối; độ dốc (đường cong);

  grat (đơn vị đo góc)

  g. of matrix (đại số) hạng của ma trận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grade

  * kinh tế

  đẳng cấp

  hạng

  mức chất lượng (hàng hóa)

  * kỹ thuật

  bậc

  cấp gỗ

  chia độ

  chiều cao

  độ

  độ cao

  độ cứng

  độ dốc

  độ nghiêng

  dốc

  dốc lên

  đường dốc lên

  hạng

  loại

  loại 4 độ

  lớp

  mức

  mức, loại, cấp

  phân bậc

  phân cấp

  phân loại

  san bằng

  san phẳng

  xây dựng:

  bạt cấp

  độ đơn vị

  đường độ cao

  hạng (công trình)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grade

  a relative position or degree of value in a graded group

  lumber of the highest grade

  Synonyms: level, tier

  the gradient of a slope or road or other surface

  the road had a steep grade

  a degree of ablaut

  Synonyms: gradation

  the height of the ground on which something stands

  the base of the tower was below grade

  Synonyms: ground level

  a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior breed

  level to the right gradient

  assign a grade or rank to, according to one's evaluation

  grade tests

  score the SAT essays

  mark homework

  Synonyms: score, mark

  determine the grade of or assign a grade to

  Similar:

  class: a body of students who are taught together

  early morning classes are always sleepy

  Synonyms: form, course

  grad: one-hundredth of a right angle

  mark: a number or letter indicating quality (especially of a student's performance)

  she made good marks in algebra

  grade A milk

  what was your score on your homework?

  Synonyms: score

  degree: a position on a scale of intensity or amount or quality

  a moderate grade of intelligence

  a high level of care is required

  it is all a matter of degree

  Synonyms: level

  rate: assign a rank or rating to

  how would you rank these students?

  The restaurant is rated highly in the food guide

  Synonyms: rank, range, order, place