class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class.

Từ điển Anh Việt

 • class

  /klɑ:s/

  * danh từ

  giai cấp

  the working class: giai cấp công nhân

  the peasant class: giai cấp nông dân

  hạng, loại

  to travel first class: đi vé hạng nhất

  (sinh vật học) lớp

  scientists divide animals and plants into classes: các nhà kha học phân chia đông vật và thực vật thành các lớp

  lớp học

  first-year class: lớp năm thứ nhất

  second-year class: lớp năm thứ hai

  the top of the class: học sinh nhất lớp

  giờ học, buổi học

  what time does the class begin?: giờ học bắt đầu lúc nào?

  (quân sự), (không phải Anh) khoá lính (lớp lính trong một năm)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoá học sinh (đại học)

  tính ưu tú, tính tuyệt vời

  sự thanh nhã, sự thanh cao

  class prize

  phần thưởng hạng ưu

  in a class by itself

  khác biệt, khác đời; tốt hơn cả, hay hơn cả, đẹp hơn cả

  it is no class

  (từ lóng) cái này chẳng dùng làm gì được

  to take a class

  giành được vinh dự

 • class

  (Tech) hạng, loại, cấp; lớp

 • class

  lớp

  c. of a congruence lớp của một đoàn

  c. of conjugate elements lớp các phần tử liên hợp

  c. of a nilpotent group lớp của một nhóm luỹ linh

  additive c.s lớp divizơ

  canonical c. lớp chính tắc

  complete c. (thống kê) lớp đầy đủ

  conjugate c.s (đại số) các lớp liên hợp

  density c. lớp mật độ, lớp trù mật

  differential c. lớp vi phân

  divior c. lớp các số chia lớp divizơ

  empty c. lớp trống

  equivalence c.s các lớp tương đương

  hereditary c. lớp di truyền

  homology c. lớp đồng đều

  lower c. lớp dưới

  negaitive sense c. lớp có hướng tâm

  non-null c. lớp khác không

  null c. lớp không

  selected c. lớp truyền, lớp chọn lọc

  split c. (đại số) lớp tách

  unit c. lớp đơn vị

  void c. lớp trống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • class

  * kinh tế

  cấp (của một con tàu, một số tiền thu...)

  chủng loại

  hạng

  loại

  loại (hàng hóa, chương mục..)

  tiểu loại

  * kỹ thuật

  bậc

  hạng

  loại

  loại hạng

  lớp

  lớp, nhóm

  phân loại

  toán & tin:

  lớp (mođulo)

  xây dựng:

  xếp loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • class

  a collection of things sharing a common attribute

  there are two classes of detergents

  Synonyms: category, family

  a body of students who are taught together

  early morning classes are always sleepy

  Synonyms: form, grade, course

  people having the same social, economic, or educational status

  the working class

  an emerging professional class

  Synonyms: stratum, social class, socio-economic class

  a league ranked by quality

  he played baseball in class D for two years

  Princeton is in the NCAA Division 1-AA

  Synonyms: division

  a body of students who graduate together

  the class of '97

  she was in my year at Hoehandle High

  Synonyms: year

  (biology) a taxonomic group containing one or more orders

  elegance in dress or behavior

  she has a lot of class

  Similar:

  course: education imparted in a series of lessons or meetings

  he took a course in basket weaving

  flirting is not unknown in college classes

  Synonyms: course of study, course of instruction

  classify: arrange or order by classes or categories

  How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?

  Synonyms: sort, assort, sort out, separate