classifying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classifying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classifying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classifying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classifying

    * kỹ thuật

    phân loại

    sự phân loại