classifying screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classifying screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classifying screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classifying screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classifying screen

    * kỹ thuật

    sàng phân loại

    cơ khí & công trình:

    cái sàng phân loại