classifying chute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classifying chute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classifying chute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classifying chute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classifying chute

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máng phân loại