classifying space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classifying space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classifying space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classifying space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classifying space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian phân loại