classifying map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classifying map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classifying map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classifying map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classifying map

    * kỹ thuật

    ánh xạ phân loại