assort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assort.

Từ điển Anh Việt

 • assort

  /ə'sɔ:t/

  * ngoại động từ

  chia loại, phân loại, sắp xếp thành loại

  làm cho xứng nhau, làm cho hợp nhau

  to assort colours: chọn màu cho hợp nhau

  sắp xếp các mặt hàng để bày biện (cửa hàng...); cung cấp các mặt hàng (cho một cửa hàng...)

  * nội động từ

  assort with ẩn ý với, tương đắc với, giao du với

  assort with hợp với, xứng nhau

  this colour assorts well with blue: màu này hợp với màu xanh

  ở vào một loại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assort

  * kinh tế

  chia loại

  * kỹ thuật

  phân loại

  phối hợp

  sắp đặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assort

  Similar:

  consort: keep company with; hang out with

  He associates with strange people

  She affiliates with her colleagues

  Synonyms: associate, affiliate

  classify: arrange or order by classes or categories

  How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?

  Synonyms: class, sort, sort out, separate