assorting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assorting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assorting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assorting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assorting

    * kinh tế

    sự phân loại