assortment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assortment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assortment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assortment.

Từ điển Anh Việt

 • assortment

  /ə'sɔ:tmənt/

  * danh từ

  sự phân hạng, sự phân loại, sự sắp xếp thành loại

  mặt hàng sắp xếp thành loại

  sự làm cho hợp nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assortment

  * kinh tế

  bộ mặt hàng

  mặt hàng

  sự chia loại

  sự phân loại

  sự phối hợp

  * kỹ thuật

  kiểu

  loại

  loại sản phẩm

  mặt hàng

  sự phân loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet