assorter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assorter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assorter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assorter.

Từ điển Anh Việt

  • assorter

    xem assort