assorted sizes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assorted sizes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assorted sizes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assorted sizes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assorted sizes

    * kỹ thuật

    kích thước đủ cỡ