consort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consort.

Từ điển Anh Việt

 • consort

  /'kɔnsɔ:t/

  * danh từ

  chồng, vợ (của vua chúa)

  king (prince) consort: chồng nữ hoàng

  queen consort: đương kim hoàng hậu

  (hàng hải) tàu thuyền cùng đi với nhau một đường

  to sail in consort: cùng đi với nhau một đường tàu thuyền

  * nội động từ

  đi lại, giao thiệp, kết giao với, kết bạn với

  to consort with someone: đi lại giao thiệp với ai

  (+ with) phù hợp, hoà hợp

  to consort with something: phù hợp với cái gì

  * ngoại động từ

  kết thân, kết giao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • consort

  the husband or wife of a reigning monarch

  keep company with; hang out with

  He associates with strange people

  She affiliates with her colleagues

  Synonyms: associate, affiliate, assort

  Similar:

  choir: a family of similar musical instrument playing together

  harmonize: go together

  The colors don't harmonize

  Their ideas concorded

  Synonyms: harmonise, accord, concord, fit in, agree

  run: keep company

  the heifers run with the bulls to produce offspring