harmonize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

harmonize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm harmonize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của harmonize.

Từ điển Anh Việt

 • harmonize

  /'hɑ:mənaiz/ (harmonise) /'hɑ:mənaiz/

  * ngoại động từ

  làm hài hoà, làm cân đối, làm hoà hợp

  (âm nhạc) phối hoà âm

  * nội động từ ((thường) + with)

  hài hoà với nhau, hoà hợp với nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • harmonize

  go together

  The colors don't harmonize

  Their ideas concorded

  Synonyms: harmonise, consort, accord, concord, fit in, agree

  write a harmony for

  Synonyms: harmonise

  sing or play in harmony

  Synonyms: harmonise

  bring (several things) into consonance or relate harmoniously

  harmonize the different interests

  Synonyms: harmonise

  bring into consonance or accord

  harmonize one's goals with one's abilities

  Synonyms: harmonise, reconcile

  bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing

  Synonyms: harmonise, chord