reconcile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reconcile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reconcile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reconcile.

Từ điển Anh Việt

 • reconcile

  /'rekənsail/

  * ngoại động từ

  giải hoà, giảng hoà, làm cho hoà thuận

  to reconcile one person to (with) another: giải hoà hai người với nhau

  to reconcile two enemies: giảng hoà hai kẻ địch

  to become reconciled: hoà thuận lại với nhau

  điều hoà, làm hoà hợp, làm cho nhất trí

  to reconcile differences: điều hoà những ý kiến bất đồng

  to reconcile one's principles with one's actions: làm cho nguyên tắc nhất trí với hành động

  đành cam chịu

  to reconcile oneself to one's lot: cam chịu với số phận

  to be reconciled to something: đành cam chịu cái gì

  (tôn giáo) tẩy uế (giáo đường, nơi thờ phượng bị xúc phạm)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reconcile

  * kinh tế

  làm cho khớp nhau

  * kỹ thuật

  điều hòa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reconcile

  come to terms

  After some discussion we finally made up

  Synonyms: patch up, make up, conciliate, settle

  Similar:

  accommodate: make (one thing) compatible with (another)

  The scientists had to accommodate the new results with the existing theories

  Synonyms: conciliate

  harmonize: bring into consonance or accord

  harmonize one's goals with one's abilities

  Synonyms: harmonise

  resign: accept as inevitable

  He resigned himself to his fate

  Synonyms: submit