chord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chord.

Từ điển Anh Việt

 • chord

  /kɔ:d/

  * danh từ

  (thơ ca) dây (đàn hạc)

  (toán học) dây cung

  (giải phẫu) dây, thừng

  vocal chords: dây thanh âm

  to strike (touch) a deep chord in the heart of somebody

  đánh đúng vào tình cảm của ai

  to touch the right chord

  gãi đúng vào chỗ ngứa; chạm đúng nọc

  * danh từ

  (âm nhạc) hợp âm

  (hội họa) sự điều hợp (màu sắc)

 • chord

  dây cung, dây trương

  c. of contact dãy tiếp xúc

  bifocal c. of a quadric dây song tiêu của một quadric

  focal c. dây tiêu

  upplemental c.s dây cung bù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chord

  * kinh tế

  dây

  dây chằng

  gân

  * kỹ thuật

  dải

  đại dầm tổ hợp

  dây (cung)

  dây cung

  đới

  sợi dây

  sự hòa âm

  thanh

  toán & tin:

  dây trương

  giao thông & vận tải:

  đường dây cung cánh

  điện lạnh:

  hòa âm

  hợp âm

  xây dựng:

  mạ (rầm tổ hợp)

  thanh biên dàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chord

  a straight line connecting two points on a curve

  a combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together

  play chords on (a string instrument)

  Similar:

  harmonize: bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing

  Synonyms: harmonise