chordal thickness of gear tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chordal thickness of gear tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chordal thickness of gear tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chordal thickness of gear tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chordal thickness of gear tooth

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chiều dày dây cung (của răng hộp số)