chordal thickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chordal thickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chordal thickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chordal thickness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chordal thickness

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ dày của dây